Harneisio potensial technoleg ddigidol i ddiwallu gofynion sgiliau’r dyfodol

Mewnwelediad, cyllid a chymorth gan Ufi VocTech Trust

(English)

Dydd Mercher 25 Mai 2022, o 11:15 tan 13:30
Voco Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd

Ymunwch â Ufi a rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru i ymchwilio i’r ffordd y gall technoleg ddigidol drawsnewid sgiliau ar gyfer gwaith a chlywed sut mae Ufi yn cynorthwyo sefydliadau i fwrw ymlaen i’w datblygu a manteisio arni.

"Mae’n rhaid i Gymru fod yn barod at y dyfodol. Byddwn yn paratoi fel cenedl heddiw i fodloni gofynion sgiliau yfory, er mwyn gallu manteisio’n llawn ar ddatblygiadau technolegol. Mae Cymru’n genedl ddeinamig ac arloesol, sydd eisoes ar flaen y gad o ran technolegau newydd, ac wedi ymrwymo i aros yno.”

Digidol 2030: Fframwaith strategol ar gyfer dysgu digidol ôl-16 yng Nghymru.
Llywodraeth Cymru.

Rhaglen

11:15 - Croeso a chyflwyniad i Ufi VocTech Trust

11:30 - Trafodaeth Banel

Cyflymu’r broses o fabwysiadu technolegau digidol mewn addysg alwedigaethol yng Nghymru

12:15 - Arddangos a chinio rhwydweithio

Cyfarfod â rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru a rhoi cynnig ar rai o’r datrysiadau digidol sydd wedi cael eu datblygu gyda chymorth Ufi

13:30 - Diwedd


---------

Trafodaeth Banel

Cyflymu’r broses o fabwysiadu technoleg ddigidol ym maes dysgu oedolion yng Nghymru

Mae natur gwaith yn newid ac felly hefyd natur dysgu galwedigaethol i oedolion. Yn Ufi VocTech Trust, rydym yn rhannu uchelgais Llywodraeth Cymru i integreiddio technoleg ddigidol ar draws addysg a hyfforddiant ôl-16. Ymunwch â ni i drafod y cynnydd tuag at yr uchelgais hwn a beth arall y gellir ei wneud i gyflymu’r cynnydd.

Wrth ryddhau fframwaith Digidol 2030, gosododd Llywodraeth Cymru feincnod clir: trawsnewid dysgu trwy integreiddio technoleg ddigidol yn ddi-dor ar draws addysg ôl-16. Mae Ufi yn rhannu’r gred bod gan system dysgu oedolion a alluogir gan dechnoleg y potensial i wella sgiliau a’r economi, er budd unigolion, cyflogwyr a’r gymdeithas gyfan. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut mae’r trawsnewid yn datblygu ac yn gofyn:

 • Beth a ddysgwyd o’r daith hyd yma a sut allwn ni gyflymu’r newid?
 • Sut mae addysgwyr a darparwyr hyfforddiant yn paratoi ar gyfer dulliau newydd o ddysgu ac addysgu?
 • Allwn ni gynyddu datrysiadau, offer a thechnegau sy’n gweithio?

Ein panelwyr yw:---------

Os ydych chi’n ymwneud â gwella sgiliau ar gyfer gwaith – boed mewn cymuned, ym maes llywodraeth leol, lleoliad addysg neu fusnes – gobeithio y byddwch yn ymuno â ni i greu cysylltiadau newydd, cryfhau perthnasoedd sy’n bodoli eisoes ac archwilio’r cyllid a’r arbenigedd y gall Ufi eu cynnig i wella sgiliau ar gyfer gwaith ledled Cymru.

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi.

Rebecca Garrod-Waters
Prif Swyddog Gweithredol, Ufi VocTech Trust

Defnyddir eich manylion yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.
Your details will be used in accordance with our Privacy Policy.


Ynghylch Ufi VocTech Trust

Mae Ufi yn credu’n angerddol ym mhŵer technoleg ddigidol i helpu pobl i gael a chadw’r sgiliau mae eu hangen arnynt ar gyfer gwaith. Yr enw a roddwn ar y technolegau hyn yw VocTech (Technoleg Alwedigaethol), ac rydym yn cynorthwyo â’r gwaith o’u datblygu trwy arian grant, buddsoddiadau menter ac eiriolaeth.

Hyd yn hyn mae Ufi wedi cefnogi dros 240 o brosiectau, wedi dyfarnu mwy na £23 miliwn o arian grant ac wedi buddsoddi £3 miliwn mewn cychwyn busnesau sy’n cyd-fynd â’i chenhadaeth.

Mae ein cronfa grantiau sydd yn yr arfaeth, VocTech Seed, yn agor ar 15 Mehefin ar gyfer grantiau gwerth rhwng £15,000 a £50,000.

Archwiliwch rai o'r sefydliadau y mae Ufi wedi'u cefnogi yng Nghymru

Gallwch weld pob un o'r 240+ o brosiectau rydym wedi'u cefnogi yn ein Cyfeiriadur VocTech.

 • Audactive (previously Cognify)

  Download Audactive thumbnail

  Enabling learners to listen to documents and respond with voice-to-text.

 • Virtual Librarian

  Meet_Marcel_the_new_library_chatbot.jpeg

  Increasing engagement with library resources through online chatbots.

 • Construction Toolbox

  Pontydysgu logo

  A fully scalable, mobile learning platform for students, apprentices and workers in the construction industry.

 • Marco The Writing Support App

  Bridgend College logo

  Motivating vocational learners to improve their spelling and grammar skills.

 • IoT Pods for Workplace Training

  Coleg Sir Gar

  Screen casting for flexible training environments.

 • Immersive Video workbook

  Pembrokeshire College logo

  Immersive Video Workbooks enable learners to study a video and complete embedded assessments by inputting data at key points in the video.